جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16376 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» 1397/12/25
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08
16080 آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول) 1397/07/07
16068 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران 1397/06/31
16021 بررسی وضعیت طرح ها و لوایح سیاسی 9 دوره مجلس شورای اسلامی 1397/06/07
15911 منطق در نظریه و عمل قانونگذاری 1397/04/04
15791 مبانی قانونگذاری و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت بحران 1396/12/14
15653 فن حکمرانی (فن توسعه انسانی) 1396/10/06
15623 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 4. گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1396/10/03
15421 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 3. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار (عملکرد کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه) 1396/04/04