جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12069 پیشنهاد ساز وکار اجرایی تعیین تکلیف مالکیت دارایی های فکری حاصل از تحقیق و توسعه با منابع دولتی و تسهیل تجاری سازی آنها (در اجرای تبصره «2» ماده (17) برنامه پنجم توسعه) 1390/09/07
10283 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (11): ارزیابی دولت الکترونیک 1389/03/22
10270 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (9): بررسی جایگاه فناوری 1389/03/16
10262 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (15): فصل هفتم - دفاعی، سیاسی، امنیتی 1389/03/12
10251 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (4): فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت: فناوری اطلاعات، نظام اداری 1389/03/12
10248 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (1): فصل اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی، وقف 1389/03/12
9978 40. بررسی عملکرد دولت در طی برنامه چهارم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1388/09/01
9751 درباره برنامه پنجم توسعه 6.الزامات تحقق سیاستهای کلی با رویکرد ویژه به توانمندیهای فاوا 1388/04/14