جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15227 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/09/24
14851 راهبرد مجلس دهم نقش فناوری در حل مسائل اساسی ایران 1395/02/28
14672 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 15. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1394/11/11
14660 سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری: درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی 1394/11/10
14546 نقش فناوری در توسعه اقتصادی و الزامات سیاستگذاری برای آن 1394/09/04
14491 انتقال و توسعه فناوری؛ ضعف چارچوب نهادی در ایران با تأکید بر ظرفیت های سازمانی 1394/08/04
14405 آشنایی با سیاست ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری 1394/06/02
14263 بررسی وضعیت شاخص های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران 1394/02/29
14057 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 12. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1393/09/27
12261 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 23. بخش پژوهش و فناوری 1390/12/10