جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17445 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (7): واکاوی سند آمایش استان گلستان از منظر اقتصادی 1399/12/27
17444 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (۸): واکاوی سند آمایش استان اصفهان از منظر اقتصادی 1399/12/27
17446 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (6): واکاوی سند آمایش استان کردستان از منظر اقتصادی 1399/12/26
17396 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (9): آسیب شناسی و تحلیل اسناد آمایش استانی از منظر اقتصادی 1399/11/15
16416 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (5): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی 1398/02/09
15890 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (4) واکاوی عملکرد دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین 1397/03/22
15602 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (3): مأخذشناسی مطالعات توسعه منطقه ای در ایران (ویرایش اول) 1396/09/25
10235 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تأسیس استان البرز» 1389/03/12