جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17498 بررسی عملکرد دولت ۵. بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1400/02/11
17445 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (7): واکاوی سند آمایش استان گلستان از منظر اقتصادی 1399/12/27
17444 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (۸): واکاوی سند آمایش استان اصفهان از منظر اقتصادی 1399/12/27
17446 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (6): واکاوی سند آمایش استان کردستان از منظر اقتصادی 1399/12/26
17396 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (9): آسیب شناسی و تحلیل اسناد آمایش استانی از منظر اقتصادی 1399/11/15
17289 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دهیاری ها» 1399/09/18
16416 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (5): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی 1398/02/09
16309 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 71. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1397/11/13
15069-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی و امور عشایری (2) (نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی)» 1397/04/30
15890 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (4) واکاوی عملکرد دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین 1397/03/22