جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17474 بررسی عملکرد دولت ۳. بخش محیط زیست 1400/01/31
17473 بررسی عملکرد دولت ۴. بخش آب 1400/01/31
16131 بررسی شاخص های عملکردی پارک های علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی 1397/08/07
15734 ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز 1396/11/11
15555 بررسی جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) و مقایسه با برخی کشورهای دارای رتبه برتر 1396/08/20
15532 بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم 1396/06/15
15513 بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم الف) بخش حمل ونقل 1396/06/11
15509 بررسی عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم 1396/06/07
15506 بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم ب) بخش مسکن و شهرسازی 1396/06/06
15504 عملکرد دولت یازدهم در بخش محیط زیست 1396/06/01