جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17457 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۱۴. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1400/01/21
17389 بررسی لایحه بودجه سال 1400کل کشور ۶۳. بودجه بخش مسکن، عمران شهری و شهرسازی 1399/11/14
17335 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۲. بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1399/10/14
16865 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 56. بخش بهداشت و درمان 1398/11/01
16845 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 49. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1398/10/22
16819 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 30. بخش مسکن و شهرسازی 1398/10/09
16295 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 62. تبصره «18»، بند «الف» (اشتغال) 1397/10/29
6268 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1397/10/25
16239 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 13. بخش مسکن و شهرسازی 1397/10/18
15635 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1396/10/06