جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17448 گزارش نظارتی ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران: ارتقای رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 1400/01/15
17433 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 11. تابستان 1399 1399/12/26
17400 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 10. بهار 1399 1399/11/21
17399 گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار؛ 1. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 1399/11/19
17250 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» 1399/08/27
17183 ارزیابی عملکرد کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در رفع موانع قانونی و مقرراتی تولید و سرمایه گذاری (1396-1398) 1399/07/20
15852 سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران: چارچوب مفهومی، روش ، شاخص و نماگرها (ویرایش اول) 1397/02/30
13504 نظام های قضایی در کشورهای درحال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده 1392/11/14