جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17399 گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار؛ 1. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 1399/11/19
17250 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» 1399/08/27
17183 ارزیابی عملکرد کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در رفع موانع قانونی و مقرراتی تولید و سرمایه گذاری (1396-1398) 1399/07/20
16460 موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران: گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 1398/03/18
16376 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» 1397/12/25
16130 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار 1397/08/07
16390 بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ژاپن ـ آمریکا) 1397/06/30
15421 گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 3. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار (عملکرد کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه) 1396/04/04
14766 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران 1394/12/25
12954 گزارش نظارتی اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1386/11/08) 1392/02/15