جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17183 ارزیابی عملکرد کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در رفع موانع قانونی و مقرراتی تولید و سرمایه گذاری (1396-1398) 1399/07/20
17137 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 2. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند «الف» ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار) 1399/04/24
17013 اینترنت اشیاء (2): مقررات اینترنت اشیاء و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین 1399/02/10
16648 ملاحظاتی در تدوین و تنقیح قوانین کسب وکار (با تأکید بر ضرورت تصویب «قانون جامع مالیاتی») 1398/07/14
14844 از مقرراتگذاری دست وپاگیر به سوی مقرراتگذاری هوشمند: ساده سازی اداری در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 1395/02/26
14766 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران 1394/12/25
14640 مفهوم مقررات دست وپاگیر و تبیین آثار آن بر محیط کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات مالیاتی 1394/10/27
14243 درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه) 1394/02/15
12766-1 روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (براساس نتایج نظر سنجی محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه ها) (ویرایش دوم) 1393/05/14
13152 عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه پرداخت مالیات در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 1392/05/26