جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15108 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1395 (ارزیابی 264 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/08/15
15107 وضعیت ایران درآخرین گزارش رقابت پذیری جهانی (2017-2016) 1395/08/15
15083 برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 1. آلمان 1395/07/28
14919 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1394 (ارزیابی 233 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/04/23
14902 موانع محیطی تأسیس و رشد کسب وکارهای خرد در تهران 1395/04/09
14900 الگوی راهبردی حمایت از تولید 2. محیط اقتصاد کلان 1395/04/09
14896 نماگر اجرای قراردادها؛ ارزیابی اقدامات مفید در قوه قضائیه 1395/04/08
14886 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 6. تأمین مالی جمعی: مفاهیم، مدل ها و ملاحظات قانونگذاری 1395/03/26
14885 تجربه کشورهای موفق در بهبود رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار 2016 (دیجیتالی کردن ثبت مالکیت) 1395/03/25
14859 نماگر تجارت فرامرزی بانک جهانی رویکردی جدید برای ارزیابی فرآیندهای تجاری 1395/03/05