نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1089313 تاریخ انتشار: 1397/09/14 17:11
خضری مطرح کرد؛

رفع بسیاری از معضلات اجتماعی با ساماندهی کودکان کار

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بیش از۵۰ درصد کودکان کار خارجی هستند،گفت: ساماندهی کودکان کار نیازمند متولی واحد است.

خانه ملت ؛ رسول خضری درباره وضعیت ساماندهی کودکان کار درکشور،گفت: بیش از 50 درصد کودکان کار از کشورهای خارجی از جمله پاکستان وهند هستند و این درحالی است که می‌بایست بطور ویژه دستگاه‌ها و وزارتخانه هابا یکدیگر همکاری جامع کنندتا بتوان وضعیت اشتغال کاذب کودکان کار راساماندهی اصولی کرد و درنهایت کودکان را به سمت تحصیل سوق داد.

ساماندهی کودکان کار متولی واحدی ندارد

نماینده پیرانشهر وسردشت درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مادر زمینه ساماندهی کودکان کار متاسفانه متولی واحد نداریم واین درحالی است که ما در مجموع در راستای رفع تمام مشکلات اجتماعی از جمله زنان بدسرپرست ،کودکان کار فاقد یک متولی کارآمد هستیم.

رفع ریشه ای معضل کودکان کار نیازمند یک سازمان اجتماعی حمایت گر است

خضری افزود: برای ساماندهی کودکان کار باید حمایتهای اجتماعی درکشور به طریق کلان تحت یک سازمان مستقل عملیاتی شودتا بتوان بر روی ساماندهی کودکان کار متمرکز شد واین در حالی استکه در بسیاری از کشورها به کودکان کار به اصطلاح کودکان خیابانی گفته می شود.

برای ساماندهی کودکان کار باید حمایتهای اجتماعی درکشور به طریق کلان تحت یک سازمان مستقل عملیاتی شود تا بتوان بر روی ساماندهی کودکان کار در کشور متمرکز شد
رفع بسیاری از معضلات اجتماعی با ساماندهی کودکان کار

وی ادامه داد: ساماندهی کودکان کار منجر به رفع بسیاری از معضلات اجتماعی در کشور نه تنها می‌شود بلکه می‌تواند وضعیت تحصیلی این افراد را نیز سامان ببخشد بنابراین الزامی استکه وضعیت کودکان کار توسط یک سازمان حمایتی مستقل، کنترل شوند.

بیش از 50 درصد کودکان کار در کشور خارجی هستند

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس بابیان اینکه بیش از 50 درصد کودکان کار در کشور خارجی هستندیادآورشد: ساماندهی کودکان کار نیازمند همکاریهای میان بخشی میان دستگاه و وارتخانه های مختلف است تابتوان به طریق ریشه ای معضل کودکان را برطرف کرد./
 

برچسب ها: اخبار برگزیده، بودجه های حمایتی، سازمان بهزیستی کشور

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد