حاتمیان:

کشت فراسرزمینی در قالب اشتراک با کشور میزبان اجرایی شود

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بسترهای مناسبی برای کشت فراسرزمینی در آسیایی میانه وجود دارد، گفت:کشت فراسرزمینی باید در قالب اشتراک با کشور میزبان اجرایی شود.

  خانه ملت؛ عبدالله حاتمیان درباره چگونگی کشت فراسرزمینی ،گفت:کشت فراسرزمینی با توجه به قابلیت وجود زمین و استفاده بهینه از منابع آبی می تواند راهکارمناسبی برای افزایش تولید در صنعت کشاورزی تلقی شود؛اما باید در این راستا تمهیدات قانونی نیز اتخاد شود تا در کشاورز در این راستا متضرر نشود.

نماینده مردم درگز درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:درکشت فراسرزمینی می توان از منابع طبیعی کشور میزان استفاده کاربردی کرد و این درحالی است که توسعه کشت فراسرزمینی تاکتیک بسیار مناسبی به شمار می آید.

کشت فراسرزمینی باید در قالب اشتراک با کشور میزبان اجرایی شود

وی ادامه داد:کشت فراسرزمینی باید در قالب اشتراک با کشور میزبان اجرایی شود،بدین معنا که سرمایه و ابزار کشت از طرف کشورمان و ارائه زمین و منابع طبیعی از طرف کشور میزبان تامین شود.

وزارت خارجه در کشت فراسرزمینی در نوع قرارداد و نرخ گذاری محصولات کشاورز را یاری دهد

حاتمیان با بیان اینکه وزارت خارجه باید به عنوان پشتیبان تولیدکننده را حمایت کند،تاکید کرد:وزارت خارجه باید در نوع قرارداد و نرخ گذاری محصولات با اتخاذ تمهیداتی کشاورز را یاری دهد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بسترهای مناسبی در آسیای میانه برای کشت فراسرزمینی وجود دارد،گفت:شهرستان درگز ،پل ایران با کشورهای آسیای میانه و خاور دور است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، فراسرزمینی، منابع طبیعی