با موافقت نمایندگان؛

مصوبه مجلس برای تشویق خیرین جهت احداث و تجهیز فضاهای آموزشی

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف کردند تا با تشویق خیرین و واقفین به گونه ای اقدام کند تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی افزایش یابد.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 14 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق یک بند به ماده 82 این لایحه موافقت کردند که براساس آن دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین به گونه ای اقدام کند تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی افزایش یابد.

در این بند الحاقی آمده است: دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تامین مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عال و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.

براساس تبصره یک این بند خیرینی که طرح هایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد.

براساس تبصره 2 این بند، در دوره ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، مؤسسات آموزش عالی