اسدی کرم، تأکید کرد:

حفظ امنیت اقتصادی درگرو کشت محصولات کشاورزی استراتژیک

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه حفظ امنیت اقتصادی در گرو کشت محصولات کشاورزی ضروری است،گفت:عدم خودکفایی در سفره غذایی مردم در زمان تحریم های احتمالی ما را با مشکل تامین مواد غذایی روبرو خواهدکرد.

 خانه ملت؛ علی اسدی کرم درباره اهمیت مدیریت منابع آبی و خودکفایی در محصولات کشاورزی اساسی سفره غذایی مردم،گفت:برای توسعه صنعت کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی کشور نباید تولید محصولات کشاورزی غیراضطراری را در دستورکار قرار داد؛بلکه باید درتولید محصولات کشاورزی علاوه برتامین امنیت اقتصادی کشور از هدر رفت منابع آبی نیز جلوگیری کرد.

نماینده مردم بابک درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه برمدیریت بهینه منابع آبی تاکیددارد،تصریح کرد:برطبق شرایط امنیت اقتصادی باید محصولات کشاورزی اضطراری به زیرکشت بروند.

اسدی کرم،افزود:اگرما در زمان تحریم احتمالی در تولید محصولات غذایی و کشاورزی اساسی مردم به خودکفایی نرسیده باشیم؛بدیهی است که برای تامین مایحتاج غذایی شهروندان با مشکل روبرو می شویم.

نماینده مردم بابک در مجلس ادامه داد:توسعه مکانیزه آبیاری و شرکت های دانش بنیان، راهکارهایی برای صرفه جویی منابع آبی در صنعت کشاورزی به شمارمی آیند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه آمایش منابع آبی ظرفیت تولید در صنعت کشاورزی را مشخص کند،یادآورشد: مدیریت منابع آبی با توجه به منابع آبی کشور قبل از تولید محصولات کشاورزی باید ارزیابی شود تا به منابع آبی کشور در راستای تولیدات کشاورزی صدمه وارد نشود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استراتژیک، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، رشد کند صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، محصولات استراتژیک