نوری:

کشت فراسرزمینی برای موفقیت نیازمند دیپلماسی است

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کشت فراسرزمینی برای موفقیت نیازمند دیپلماسی است تا از تغییرات احتمالی دولت ها برای تغییر در روند تولید ممانعت بعمل آید،گفت: ضرر و زیان در کشت فراسرزمینی نباید به ضرر تولیدکننده داخلی باشد.

 خانه ملت؛ سیدراضی نوری درباره وضعیت تولید در کشت فراسرزمینی،گفت:کشت فراسرزمینی با نگاه تولیدی که برطبق منابع مصرفی کشور میزبان دارد می تواند شکل بگیرد؛زیرا بطورحتم با ایجاد پروسه تولید در کشت های فراسرزمینی در راستای مصرف منابع طبیعی کشور صرفه جویی بعمل خواهد آمد.

نماینده مردم شوش درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:برای جلوگیری از ایجاد تصمیم گیری های سیاسی بر خدشه واردکردن به پروسه تولید در کشت فراسرزمینی باید قراردادهای کشت فراسرزمینی برطبق مولفه های حقوقی که قابلیت پیگیری با روش های دیپلماسی را داشته باشد،ترسیم شود.

وی ادامه داد:باید درقراردادهای کشت فرا سرزمینی قرارداد به نوعی تنظیم شود که ضرر و زیان در تولیدات به ضرر تولیدکننده داخلی نباشد تا تولید کننده نیز با امنیت کامل در راستای تولید بهینه حرکت کند.

نوری افزود:ایجاد پروسه تولید در کشت فراسرزمینی به شرط در نظرگرفتن مولفه های قانونی داخلی و خارجی عملیاتی شود تا تولیدکننده داخلی در این راستا بتواند علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی از منظر کشاوزی نیز مثمرثمر باشد.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد:کشت فرا سرزمینی برای موفقیت نیازمند دیپلماسی سیاسی است تا ازتغییرات احتمالی دولت ها برای تغییر در روند تولید ممانعت بعمل آید./

 

برچسب ها

آمایش کشت، اخبار برگزیده، فراسرزمینی