کیان پور تأکید کرد:

اعزام کشاورزان و ایجاد فرصت های اشتغال از پیامدهای مثبت کشت فرا سرزمینی

نماینده مردم درود و ازنا درمجلس با بیان اینکه برای حفاظت از امنیت غذایی شهروندان خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک باید در دستورکار قرار بگیرد،گفت:اعزام کشاورزان و ایجاد فرصت های اشتغال از پیامدهای مثبت کشت فرا سرزمینی است.

خانه ملت؛ مجیدکیان پور درباره اهمیت کشت فرا سرزمینی در صنعت کشاورزی،گفت:برای حفاظت از امنیت غذایی شهروندان خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک باید در اراضی داخلی انجام شود اما عملیاتی شدن کشت های فراسرزمینی از این نگاه که می تواند درهزینه های جاری تولید و منابع آبی صرفه جوییکند، بسیارحائز اهمیت است.

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشت های فرا سرزمینی راهکاری برای تبادل تکنولوژی ودانش روز کشاورزی به شمار می آید، تصریح کرد:اعزام کشاورزان و ایجاد فرصت های اشتغال از پیامدهای مثبت کشت فرا سرزمینی است.

وی ادامه داد: ثبات و تدوام تولید درکشت فراسرزمینی نیازمند قراردادهای قانونی کارشناسی شده است تا کشاورز بتواند درعرصه تولید برنامه ریزی بلندمدتی ارائه دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآورشد:مشارکت کشاورزان داخلی در کشت فراسرزمینی راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان به شمارمی آید.

برچسب ها

اخبار برگزیده، فراسرزمینی