شکری:

رشد جذب سرمایه گذاری با کاهش مالیات بخش تولید ممکن می شود

رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ مالیات تولید، به جذب سرمایه گذار کمک می کند،گفت:باید اخذ مالیات از تولیدکننده به بخش توزیع و مصرف منتقل شود.

 خانه ملت؛ محمود شکری درخصوص قانون برارزش افزوده،گفت:باید توجه داشت مطالبه مالیات برارزش افزوده از زنجیره نهایی کار صحیحی نیست.

نماینده مردم فومن و شفت درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس قانون مالیات برارزش افزوده،مالیات از مصرف کننده کالا،باید اخذ شود، ادامه داد:منظور قانون مالیات برارزش افزوده،اخذ مالیات ازقیمت کالا نیست،بلکه هدف اخذ مالیات برارزش اضافه شده به یک کالا در زنجیره تولید است.

شکری بابیان اینکه موضوع مالیات برارزش افزوده با مالیات برمصرف متفاوت است،تصریح کرد:قانون مالیات برارزش افزوده در راستای کمک به تولیدکنندگان است.

نرخ مالیات بخش تولید کاهش یابد

وی ادامه داد:به نسبت افزایش نرخ مالیات برارزش افزوده؛باید نرخ مالیات بخش تولید کاهش یابد.

شکری تصریح کرد:کاهش نرخ مالیات تولید،به جذب سرمایه گذار کمک می کند،همچنین باید اخذ مالیات از تولیدکننده به بخش توزیع و مصرف منتقل شود،انجام این مهم به رشد تولید و اشتغالزایی کمک می کند.

رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اجرای قانون مالیات برارزش افزوده باید درجلوگیری از فرارمالیاتی و کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان موثر باشد؛البته ممکن است ایراداتی وارد شود که باید با ارزیابی کارشناسی رفع شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارزش افزوده، بخش تولید، کمیسیون اقتصادی