قوامی مطرح کرد:

اعطای اختیارات نظارتی به دیوان محاسبات در برنامه ششم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد که در برنامه ششم توسعه اختیارات گسترده ای به دیوان محاسبات برای نظارت بر دستگاه های مختلف داده شده است.

خانه ملت؛ سیدهادی قوامی با بیان اینکه تفریغ بودجه سال 94 در زمان مقرر به مجلس ارسال شد، گفت:تفریغ بودجه سال 94 نسبت به دوره های گذشته موضوعات مختلف را به درستی طبقه بندی و دسته بندی کرده و نوع هزینه کرد بودجه در هر بخش را مشخص کرده است.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در بخش حقوق های غیرمتعارف گزارش خوبی به مجلس ارائه کرد، افزود:در بودجه سال 96 همه قوا و دستگاه ها باید درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند، تا انضباط و شفافیت مالی افزایش یابد و دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی بتوانند کنترل بیشتر و بهتری داشته باشند.

هر درآمدی از هر دستگاهی باید به خزانه واریز شود

قوامی ادامه داد:برای پایش مالی دستگاه های اجرایی باید زیرساخت های مناسبی برای دستگاه های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات فراهم شود، البته دیوان محاسبات فعالیت های پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز تخلفات انجام داده که این اقدامات تخلفات و مشکلات اجرایی را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه به دیوان محاسبات برای کنترل بردستگاه های مختلف اختیارات گسترده ای داده است،یادآور شد:هیچ درآمدی از هیچ دستگاهی بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه از نظارت دیوان محاسبات پوشیده و پنهان نمی ماند و هر درآمدی از هر دستگاهی باید به خزانه واریز شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:درآمد هر دستگاه پس از واریز به خزانه بر اساس مکانیزم تخصیص اعتبار به هر دستگاه پرداخت می شود و هیچ هزینه ای در دستگاه های اجرایی از منبعی خارج از اعتبار مصوب برای دستگاه مذکور نیست./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، دیوان محاسبات، دیوان محاسبات کشور، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، کمیسیون برنامه و بودجه