انارکی محمدی مطرح کرد:

جذب سرمایه گذار لازمه رشد اقتصادی متوازن

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برلزوم رشد اقتصادی متوازن تاکیدکرد.

 خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی درباره وضعیت رشد اقتصادی،گفت:نرخ رشد اقتصادی متاثر ازعوامل مختلف اقتصادی است؛البته مبنای سال پایه در محاسبه نرخ اقتصادی موثر است.

نماینده مردم رفسنجان و انار درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:افزایش نرخ اقتصادی که مطرح است؛بیشتر متاثر از افزایش قیمت نفت بوده و این درحالی است که رشد اقتصادی مطلوب رشدی است که از رشد متوان در بخش های مختلف اقتصادی حاصل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به آمار رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصد ۹ ماهه کشور گفت:باید پذیرفت رشد مذکور بیشتر ناشی از فروش نفت است؛این درحالی است که باید بخش های تولید و کشاورزی نیز از رشد قابل قبولی برخوردار شوند.

انارکی محمدی گفت:براساس سیاست های کلی؛رشد اقتصادی 8درصدی درنظر گرفته شده که باید با برنامه ریزی برای دستیابی به این مهم تلاش کرد.

نقش جذب سرمایه گذار در رشد اقتصادی

وی افزود:رشد اقتصادی باید به نحوی باشد که تاثیرات آن در بخش های مختلف اقتصادی محسوس باشد و به افزایش اشتغال زایی و رونق تولید منتهی شود.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:باید اقدامات موثر درخصوص جذب سرمایه گذار صورت گیرد تا زمینه رشد اقتصادی متوازن فراهم شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امنیت سرمایه گذاری، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی