محمودی شاه نشین تاکیدکرد:

بازارکشاورزی قطر؛ فضایی بکر برای صادرات مازاد تولید

نماینده مردم شهریار و ملارد درمجلس،گفت: بسته شدن مرز خاکی قطر با بسیاری ازکشورهای همسایه در شرایط داشتن مرزآبی با جمهوری اسلامی ایران یک فرصت اقتصادی منحصربه فرد از جنس تبادلات تجاری - کشاورزی میان ایران و قطر تلقی می شود.

 خانه ملت؛ محمد محمودی شاه نشین درباره وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به قطر، گفت: در شرایطی که بیشتر مرزهای خاکی قطر با کشورهای همسایه بسته شده است ونزدیک ترین مرزآبی قطر با جمهوری اسلامی ایران است، می توان به سادگی با صادرات محصولات باکیفیت کشاورزی به طریق پایدار بازارکشاورزی قطر را نصیب کشورمان کرد.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی به کشورهایی که روابط دوستانه و ثبات سیاسی با جمهوری اسلامی ایران دارند، باید تقویت شود تصریح کرد: برخی از بازارهای اقتصادی همچون قطر که در مقاطع مختلف، حساس می شوند را می توان با تداوم صادراتی تبدیل به بازار فوق العاده ای اقتصادی کرد.

محمودی شاه نشین افزود: فرصتهای ایجاد شده در بازارکشاورزی قطر با ارتباطات اقتصادی می تواند در اختیار کشورمان قراربگیرد و ما هم می توانیم از فضا و بسترهای اقتصادی ایجاد شده در منطقه برای صادرات محصولات کشاورزی مان به بازارهای هدف استفاده کنیم.

عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر سیاست تاکید داردکه باید از فرصتهای اقتصادی طبق اقتصاد بین الملل بهترین استفاده را کرد، یادآور شد: بازارکشاورزی قطر فضای بکری برای صادرات مازاد تولید به شمار می آید اما رمز ماندگاری در بازار قطر را باید در خدمات کیفی منحصر به فرد و متفاوت جستجو کرد. /

برچسب ها

اخبار برگزیده، اعتبارات صادراتی، توسعه صادرات، توسعه صادرات غیر نفتی، قطر