پورحسین:

سامانه فرزندخواندگی بهزیستی شرایط واگذاری کودک را آسان می کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ایجاد شرایط آسان برای واگذاری کودکان بی سرپرست به افراد متقاضی،گفت: بهزیستی به تنهایی توانایی شاسایی کودکان نیازمند حمایت را ندارد.

خانه ملت؛ شکور پورحسین با اشاره به راه اندازی سامانه فرزندخواندگی دربهزیستی،گفت: باتوجه به اینکه قوانین فرزندخواندگی درکشور در طی ادوار گذشته چندین مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است، بهتراست در این دوره نیز به نوعی شرایط را برای واگذاری کودکان دارای وضعیت خاص به خانواده های متقاضی تسهیل کرد.

نماینده مردم پارس آباد درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه راه اندازی سامانه فرزندخواندگی شرایط رانسبت به گذشته برای خانواده های متقاضی فرزند راحتر می کند، افزود: به اعتقاد برخی خانواده ها قوانین مربوط به فرزندخواندگی سخت و دشوار است، اما باید به این نکته توجه کرد که سختگیری درواگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به خانواده ها به دلیل اهمیت موضوع است، یعنی قانونگذار باید قوانین محکمی درنگهداری از کودکان و واگذاری آنها به افراد متقاضی مصوب کند.

وی با تاکید بر ایجاد شرایط آسان تر در قوانین فرزندخواندگی با توجه به شرایط امروز جامعه، تصریح کرد: بهزیستی درواگذاری فرزندان بی سرپرست و یا بد سرپرست به افراد متقاضی باید شرایط موجود را ساماندهی کند، ضمن اینکه فرآیند واگذاری باید تغییرکرده و روند آسان تری را برای این موضوع باید درنظرگرفت؛ بنابراین باید فضا را برای حمایت افراد از کودکان بی خانواده را اماده کرد.

پورحسین با اشاره به اینکه درحال حاضر تعداد فرزندان دراختیار نهادهای حمایتی با خانواده های متقاضی سرپرستی فرزند همخوانی ندارد،گفت: باید دراین زمینه توازن برقرار کرد،یعنی به تعداد افراد متقاضی فرزندانی وجود داشته باشد، یه عبارتی بهزیستی باید درشناسایی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تدابیر ویژه را اتخاذ کند؛ تا راحتر دراختیار خانواده ها قرارگیرند؛ البته بهزیستی درحال حاضر به تنهایی توان شناسایی کودکان بی سرپرست را ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه شناسایی کودکان بد سرپرست و بی سرپرست درحیطه اختیارنهادهای بسیاری است، افزود: 10 تا 15 نهاد دراین حوزه دارای وظیفه هستند که باید درکنار بهزیستی به وظایف خود به درستی عمل کنند./


 

برچسب ها

اخبار برگزیده، فرزندخواندگی، کمیسیون اجتماعی