کیان پور تأکید کرد:

توقف آهنگ تند اجاره بها با تزریق بسته های اقتصادی دولت

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس ،گفت: دولت بایدبا توجه به پایان فصل نقل و انتقالات مسکن و خوابیدن تب جابجایی مستاجران فکری اساسی برای تنظیم سراسری نرخ اجاره بهای مسکن طی یک برنامه یکساله کند.

خانه ملت؛ مجید کیان پور درباره گرانی اجاره بهای واحدهای مسکونی در بازار مسکن، گفت: توقف ریتم تنداجاره بهای مسکن نیازمند برنامه ریزی مدون و یکساله توسط دولت است تا در زمانی که به اوج نقل و انتقالات مسکن بویژه در نزدیکی بازگشایی مدارس می رسیم، بازار مسکن به سمت گرانی حرکت نکند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید بازار اجاره مسکن را با بسته‌های حمایتی و اقتصادی کنترل کند تا دهک‌های کم در آمد جامعه متضرر نشوند،تصریح کرد:دولت باید در خارج از بافت های فرسوده و یا داخل آن تسهیلات ویژه ای برای انبوه سازان فراهم کند تا سرمایه گذران بر حسب قانون ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن مصوب سال 1387به سمت تولید مسکن روی بیاورند.

مشوق های مالیاتی برای خوش انصافان بازار مسکن در نظر گرفته شود

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس تصریح کرد:برای افزایش انبوه سازی جهت تامین مسکن مستاجران، دولت باید مشوق مالیاتی برای سازندگانی که مسکن را با بهای مناسب وارد بازار اجاره بهای مسکن می کند در نظر بگیرد.

وی درادامه درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،افزود:شکست تابوی گرانی مسکن با تسهیلات یارانه ای برای انبوه‌سازان مسکن فراهم می شود و این در حالی است که دولت می تواند با در نظر گرفتن مشوق‌های تولید بازار تولید مسکن را رونق ببخشد بطور مثال اگر دولت زمین در اختیار سازندگان مسکن می گذارد ؛دوسال بهای زمین را به تولیدکننده به اصطلاح تنفس بدهد تا برای تولید کننده مسکن حضور در چرخه تولید صرفه اقتصادی داشته باشد./

برچسب ها

اجاره، اجاره بها، اخبار برگزیده، بازار مسکن، خروج بازار مسکن از رکود