دلخوش مطرح کرد:

تحول در بخش تعاون با تاکتیک حضور شرکت های تعاونی در بازار سرمایه

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسهیل حضور شرکت های تعاونی در بورس تاکید کرد.

 خانه ملت؛ سید کاظم دلخوش درباره وضعیت بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت:در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کم بوده و این در حالی است که برای رشد اشتغالزایی ضرورت دارد این بخش متحول شود.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامیادامه داد:وزیر تعاون، که و رفاه اجتماعی باید به بخش تعاون توجه بیشتری داشته باشد و قوانین مرتبط با این بخش را بصورت صحیح اجرایی کند، چرا که عملکرد بخش تعاون در سال های اخیر مطلوب نبوده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:باید ارزیابی کارشناسی در خصوص عملکرد بخش تعاون انجام شود تا زمینه رفع آسیب های ساختاری در این بخش فراهم شود و اگر در قوانین مرتبط با بخش تعاون نیاز به بازنگری وجود دارد، فراکسیون تعاون مجلس زمینه انجام این مهم را در مجلس فراهم می کند و از نظرات کارشناسی صاحبنظران بهره می گیرد.

تاکید بر لزوم توجه بیشتر دولت به بخش تعاون

دلخوش با تاکید بر لزوم توجه بیشتر دولت به بخش تعاون افزود:یکی از راهکارها برای ارتقای بخش تعاون استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است بنابراین باید در این راستا محدودیت ها در رابطه با حضور شرکت های تعاونی در بورس رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت افزود:یکی از راهکارها برای کوچک سازی بخش دولتی، مردمی کردن اقتصاد است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز روی مشارکت دادن مردم در اقتصاد تاکید شده است.

دلخوش اباتری گفت:با توسعه بخش تعاون، امکان مشارکت دادن بیشتر مردم در اقتصاد کشور فراهم می شود بنابراین باید دولت این امکان را فراهم کند که کارآفرینان در قالب تشکیل تعاونی از ظرفیت های تخصصی جوانان استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:برای دست یابی به رشد اقتصادی مدنظر در برنامه ششم توسعه باید بخش تعاون بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در این راستا تسهیلات بانکی مناسب بصورت هدفمند به بخش تعاون ارائه شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازار سرمایه، بخش تعاون، ضعف بازار سرمایه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس