جمالی سوسفی:

زیرساخت لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند وجود زیرساخت های لازم است، گفت: وزارت بهداشت باید درگام اول اشکال و نقاط ضعف را درحوزه سلامت برطرف کند.

  خانه ملت؛ منوچهر جمالی سوسفی با اشاره به اینکه تمامی نمایندگان مایل به اجرای طرح پزشک خانواده، سبستم ارجاع، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت در تمامی نقاط کشور هستند،گفت: واقعیت این است که در روستاها پزشک خانواده اجرایی شد، اما در این مناطق هم اجرای آن طبق خواست وزارت بهداشت به صورت کامل صورت نگرفت؛ ضمن اینکه درشهرها نیز این مسئله به هیچ عنوان اجرایی نشد، بنابراین اسباب و لوازم کافی برای توجه به قوانین دربخش پزشک خانواده درحال حاضر وجود ندارد.

نماینده مردم رودباردرمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اجرای پزشک خانواده نیازمند وجود تعداد پزشک و فضای فیزیکی کافی است، افزود:‌ همچنین اعتبارات مناسب برای اجرای این قانون باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه برای سیستم ارجاع نیز بیمارستان های دولتی باید به میزان کافی به مردم و مراجعه کنندگان پاسخ دهند، این درحالی است که همین مسئله نیزدرحال حاضر با مشکل روبه رو است.

وی تصریح کرد:‌ ازسوی دیگر برای تمامی گروه های پزشکی راهنماهای بالینی به درستی تنظیم نشده است، یا اگر اقدامی هم صورت گرفته دربسیاری از موارد دچار اختلال است؛ به عنوان مثال در راهنمای بالینی گروه رادیولوژی انجام سونوگرافی از زنان باردار به متخصصان زنان واگذار شده است، هرچند که این تخصص مربوط به رادیولوژیست ها است؛ بنابراین برای پرونده الکترونیک سلامت هم به دلیل نبود اینترنت درهمه استان ها هنوز اجرایی نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه باید از استفاده همزمان از چندین دفترچه درمانی جلوگیری شود، گفت:‌ همه به دنبال اجرای قانون هستند، اما زیرساخت لازم به صورت صددرصد برای پزشک خانواده به طور کامل فراهم نشده است، به عنوان مثال برای کشیک پزشک عمومی کافی دربیمارستان های شهرستان ها وجود ندارد؛ البته دلیل بخشی ازاین مشکلات مربوط به سیستم جذب نیرو است، اما دلیل عمده درآمد پزشکان است؛ زیرا برخی پزشکان دراین فکر هستند که درشهرها و فضاهای پرتردد درآمد بیشتری کسب می کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، جامعه پزشکی، طرح پزشک خانواده، مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت