کبیری عنوان کرد:

الحاق ایران به FATF در گرو حفظ منافع ملی کشور است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:براساس تجربه در سازمان های بین المللی مانندFATFامکان نفوذ قدرت ها و استفاده ابزاری برای فشار به برخی کشورها از جمله ایران محتمل است.

   خانه ملت؛ سید تقی کبیری در خصوص بیانیهFATF درباره ایران گفت:در چند روز گذشته بیانیه جدید FATF صادر شد که براساس بیانیه جدید، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:گروه اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است. تمدید تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاهFATF از یک جهت مثبت بوده چرا که یک فرصت برای ایران محسوب می شود اما از یک جهت منفی است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی افزود:تجربه بیانگر این است در سازمان های بین االمللی مانندFATF امکان نفوذ قدرت ها و استفاده ابزاری برای فشار به برخی کشورها از جمله ایران محتمل است بنابراین باید مراقبت های لازم لحاظ شود.

کبیری در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:بدیهی است مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع الحاق ایران به FATF را بصورت هوشمندانه و با دقت بررسی و پیگیری می کند و براساس حفظ منافع و مصالح ملی در این زمینه تصمیم گیری می کند.

ابهامات در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران بهFATF باید برطرف شود

وی ادامه داد:در موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران بهFATF برخی نکات قابل تامل و سئوالات وجود دارد که باید روشن شود بطور مثال آیا الحاق بهFATF باعث خودتحریمی می شود؟ یا اینکه برای استراتژی های جمهوری اسلامی ایران مانند حمایت از محور مقاومت مشکل ایجاد می شود؟ که طبیعی است ایران زیان از بابت الحاق بهFATF را نخواهد پذیرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در هر صورت به دلیل حساسیت نسبت به موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران بهFATF باید تمامی جوانب سنجیده شود تا تصمیم کارشناسی براساس حفظ منافع ملی اتخاذ شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، مقابله با تروریسم، منافع ملی، پولشویی