خبر

مسیر شما: اخبار واردات با ایجاد سامانه می تواند مدیریت شود
واردات با ایجاد سامانه می تواند مدیریت شود

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس،گفت:با داشتن برنامه ریزی و مدیریت درخصوص تولید و واردات هم تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی مدنظر قرار می گیرند و هم بازار مصرف دچار اختلال و مشکل نمی شود.

  خانه ملت؛ رمضانعلی سبحانی فرعضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفتوگو درخصوص مدیریت واردات درسال حمایت از کالای ایرانی اظهارکرد:برای مدیریت واردات باید سامانه ای طراحی شود تا در آن میزان تولیدات داخلی و مصرف آنها مشخص شود که در این راستا در خصوص میزان واردات تصمیم گیری شود.

وی افزود: با داشتن برنامه ریزی و مدیریت درخصوص تولید و واردات هم تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی مدنظر قرار می گیرند و هم بازار مصرف دچار اختلال و مشکل نمی شود.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت:بیشتر معضلات ما به دلیل این است که اطلاعات جامع و کامل را در زمینه ها و بخش های مختلف نداریم.

سبحانی فر بیان کرد: اگر در بخش تولید دارای سامانه جامع باشیم می توانیم بر اساس آن میزان تولید و مصرف در کالاها و یا حتی فصل های مختلف را شناسایی کنیم و بر اساس آن برنامه ریزی صورت دهیم.

وی توضیح داد:با وجود اتحادیه ها و انجمن های صنفی مختلف که اطلاعات کافی در زمینه تولید،واردات و صادرات را دارند،نباید از زیر بار مسئولیت راه اندازی سامانه جامع شانه خالی کرد؛زیرا انجام چنین امری به معنای واردات بی رویه به کشور و عدم توجه به تولید داخل خواهد بود.

سبحانی فر با بیان اینکه بانک مرکزی می بایست سامانه ای را برای کنترل ارز و عدم سوء استفاده از ارز دولتی راه اندازی می کرد، تاکید کرد: باید اطلاعات کافی در خصوص نیاز به مواد اولیه وجود داشته باشد؛زیرا درغیر این صورت پرداخت بی رویه ارز دولتی به واردات مواد اولیه موجب رانت خواری و فساد می شود./

نظر شما
مشخصات خبر