مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

الگوی راهبردی حمایت از تولید

مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی الگوی راهبردی حمایت از تولید ، رویکردهای انتخاب بخشهای اولویتدار را مورد مطالعه قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز بدر گزارشی با عنوان «الگوی راهبردی حمایت از تولید، رویکردهای انتخاب بخش‌های اولویت‌دار» آورده است؛ در قرن بیست ویکم، مباحث پیرامون سیاست صنعتی، دیگر نه پیرامون «چرایی» (لزوم یا عدم لزوم) اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه پیرامون «چگونگی» و درواقع نحوه درست اتخاذ و اعمال سیاست صنعتی است.

این گزارش که به تبیین چگونگی و شروط الگوی راهبردی حمایت از تولید در ادبیات متأخر سیاست صنعتی پرداخته می‌افزاید باتوجه به اینکه هدف سیاست صنعتی، تسریع در تحول ساختاری از طریق کمک به ایجاد و تقویت صنایعی است که این تحول را به پیش برانند؛ لذا آنچه برای سیاست صنعتی در درجه اول اهمیت قرار دارد، نحوه گزینش بخش و شناسایی بخش یا فعالیت صنعتی است که توان بیشتری برای کمک به این تحول ساختاری دارد. شایان ذکر است در بسیاری مواقع سیاست‌های صنعتی به دلیل اشتباه استراتژیک در انتخاب بخش ها به شکست انجامیده است.

در این گزارش برای پاسخ به پرسش چگونگی انتخاب بخش (فعالیت صنعتی) در اعمال سیاست معرفی شده صنعتی، سه رویکرد «ساختارگرایی جدید»، « تقابل با مزیت نسبی» و« فناوری - محور» بیان شده است. تمایز این سه رویکرد در نحوه و زمان بندی حرکت به ورای مزیت نسبی است که می‌تواند بر چگونگی انتخاب صنایع تأثیر بگذارد.

گزارش حاضر می‌افزاید، رویکرد جریان اصلی اقتصاد مبتنی بر نفی سیاست صنعتی و تمرکز بر مزیت های نسبی، شاید درکوتاه مدت و میان مدت موجب رشد اقتصادی شود، اما در بلندمدت اقتصاد کشور متضرر خواهد شد. زیرا برای رهایی از تله درآمد متوسط، کشورهای درحال توسعه باید به بخشهای با ارزش افزوده بالا ورود کنند که معمولاً در آن دارای مزیت نسبی نیستند. از این منظر حرکت ورای مزیت نسبی کشور یک ضرورت محسوب می‌شود، اما شدت و زمان حرکت ورای آن، قابل بحث است.

این گزارش با بررسی عوامل مختلف می‌افزاید؛ در مجموع اقتصاد ایران، در شرایطی که عملاً فاقد استراتژی توسعه صنعتی است، نیاز مبرمی به توجه به اولویت‌های مختلف را دارد. یک دوره انتقالی پنج تا دهساله انتخاب صنایع آینده دار با ریسک کم، با تمرکز زیاد بر مکانیسم‌های حساب‌کشی از حمایت شوندگان، برای اقتصاد ایران توصیه می‌شود.
 
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

احیای تولید، اخبار پژوهشی، اولویت اقتصادی