قربانی:

دغدغه های پرداخت مطالبات حوزه سلامت

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: اگر نتوان در زمینه تامین منابع برای دانشگاه ها و بیمارستان ها گام های اساسی برداشت دایره مشکلات گسترده تر خواهد شد.

خانه ملت؛ محمد حسین قربانی با انتقاد از عدم توزیع مناسب و شایسته منابع حوزه سلامت ، گفت: متاسفانه میزانی از مطالبات حوزه سلامت در طی چند ماهه گذشته به شکل اوراق پرداخت شده است، از سوی دیگر کارانه پزشکان دربیمارستان ها به ویژه درشهرهای کوچک هم با تاخیرهای چند ماهه در مرحله پرداخت قرارگرفته است؛ لذا این مسائل مشکلات و نگرانی هایی را برای فعالان حوزه سلامت به وجود آورده است.

تاخیرهای چند ماهه درپرداخت کارانه پزشکان

نماینده مردم آساته اشرفیه درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه نمی توان مطالبات کارانه پزشکان را به شکل اوراق پرداخت کرد، افزود: حتی بسیاری از پیمانکاران به صورت جزء و کوچک هم درحال حاضر برای دانشگاه های علوم پزشکی مشکلات بسیاری را به وجود آوردند، به طورحتم پرداخت مطالبات حوزه سلامت به صورت اوراق آن هم با سود کمتر مشکلات این حوزه را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش هم می هد؛ از این رو اگر نتوان در زمینه تامین منابع برای دانشگاه ها و بیمارستان ها گام های اساسی برداشت، دایره مشکلات گسترده تر خواهد شد.

برخی اقدامات دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد رانت می کند

ویبا بیان اینکه مسئله مهم دیگر در حوزه سلامت افزایش روز به روز بدهی دانشگاه ها است، تصریح کرد: در حال حاضر بیمارستان ها در تامین امکانات حداقلی مشکلات بسیاری داشته و برخی دانشگاه ها در اشتباهی فاحش خرید تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی را به صورت متمرکز از دانشگاه ها را در دستورکار قرار دادند، البته این مسئله به گمان مسئولان دانشگاه ها برای جلوگیری از رانت است؛ اما این مسئله خود به نوعی ایجاد کننده رانت بوده و به هرحال نمی توان از مشکلات به وجود آمده چشم پوشی کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی فعالان دراین حوزه کارشناس نبوده و نظرات موثری درکاهش مشکلات ندارند، گفت: البته توقعات و انتظارات شرکت های تامین کننده تجهیزات و امکانات به جهت تغییر قیمت ها افزایش پیدا کرده و به نوعی اعتمادها در این مسیرکاهش پیدا کرده است، لذا برای تمامی این مشکلات پیش آمده اگر راهکاری پیشنهاد نشود؛ مشخص نیست که چه آینده ای برای حوزه سلامت وجود دارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارائه خدمات بهداشتی و درمان