امیرآبادی فراهانی مطرح کرد؛

ضرورت ایجاد زمینه صادرات برای خریداران داخلی نفت دربورس

عضو هیئت رییسه مجلس، گفت: وزارت نفت به خریداران نفت از بورس می گوید که حق ندارید به مشتریان این وزارتخانه نفت بفروشید.

 : خانه ملت؛ احمد امیرآبادی فراهانی درباره میزان فروش نفت در بودجه سال 98، گفت: مدیریت وزارت نفت میزان صادرات نفت کشور در سال آینده را تعیین می کند و اگر وزارت نفت بخواهد و اراده کند می تواند بیش از یک و نیم میلیون بشکه صادر کند.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر وزارت نفت بخواهد به تهدیدهای آمریکایی ها توجه کند قطعا نمی تواند صادرات بیش از یک میلیون بشکه داشته باشد و درآمدهای نفتی کشور کاهش می یابد.

باید زمینه صادرات برای خریداران داخلی نفت دربورس ایجاد شود

وی با بیان اینکه قطعا تجربیات موفق و ناموفقی از گذشته در خصوص صادرات نفت در دوران تحریم ها وجود دارد که باید از این تجربیات استفاده کرد، ادامه داد: بورس نفت و فروش نفت در این بورس اقدام خوبی است که باید ادامه یابد، اما باید زمینه صادرات برای خریداران داخلی نفت دربورس ایجاد شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: وزارت نفت باید امکانات صادرات نفت توسط خریداران را فراهم و شرایط را سهل کرده و به خریداران نفت از بورس نگوید که حق ندارید به مشتریان این وزارتخانه نفت بفروشید.

لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت تحریم ها

عضو هیئت رییسه مجل شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای مدیریت تحریم ها، تصریح کرد: باید اجازه داد که بخش خصوصی که در بورس نفت را خریداری می کند، به راحتی بتواند نفتی را که خریداری کرده صادر و به فروش برساند.

خبرگزاری خانه ملت؛ تاکنون دو مرحله نفت در بورس به میزان یک میلیون بشکه به فروش رسیده است که حدود سه هفته از تاریخ فروش آن می گذرد و در حال حاضر فروش در بورس متوقف شده در حالی که دولت می تواند با فروش نفت در بورس به نوعی تحریم های نفتی را دور بزند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد بدون نفت، اقتصاد نفتی، بخش خصوصی، بورس