شریعت نژاد مطرح کرد؛

ضربه به تولید ملی با ترویج اشتغال کاذب در کشور

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه جمع آورى ضربتى دست فروشان هیچ پیامد مثبتى برای کشور در برنخواهد داشت،گفت: بسیاری از مفاسد جامعه ریشه در ناکارآمدی دستگاه های داردکه مسئولیت تولید شغل در کشور رادارند.

 خانه ملت ؛ شمس الله شریعت نژاد درباره وضعیت حضور دستفروشان در معابر شهری، گفت: بسیارى از مفاسدى که ما هم اکنون در جامعه مشاهده می‌کنیم،حاصل ناکار آمدى دستگاه های است که مسئولیت تولید شغل در کشور را دارند واین درحالی است که وزارتخانه های که مسئولیت مستقیم در تولید شغل را دارند هم اکنون نقش تاثیرگذاری در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار ندارند.

جمع آوری ضربتی دستفروشان بدون ایجاد شغل جایگزین خطا است

نماینده مردم تنکابن، رامسروعباس آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون ایجاد اشتغال پایدار برای دستفروشان نمی توان به طریقی ضربتی دستفروشان را جمع آوری کرد اما این مسئله هم منطقی است که مغازه داران اعلام کنند به سبب مالیات واجاره‌های که پرداخت می کنند از فعالیت دستفروشان جلوگیری بعمل آید.

ضربه به تولید ملی با ترویج اشتغال کاذب در کشور

وى ادامه داد: اشتغال کاذب به طور حتم به تولیدملی ضربه‌های اساسی وارد می‌کند بنابراین برای رفع معضل دستفروشان باید تمام دستگاه‌ها در کشور به طریق یکپارچه هماهنگ شود تا شاهد اختلال در اجرای دستورالعمل دستگاه‌های مختلف در کشور نباشیم،بطور مثال شهرداری اعلام می‌کند، فردی نباید در معابر سد معبرکند اما از طرف دیگر شغلی برای دستفروشان مهیا نیست تا بتوان پس از خروج دستفروشان از دستفروشی در فرصت‌های اشتغال دیگر وضعیت معیشتی،دستفروشان را ساماندهی کرد.

اشتغال کاذب نقش مثبتی در تولید ملی ندارد

شریعت نژاد افزود: اشتغال کاذب نقش مثبتی در تولید ملی ندارد واین درحالی است که رفع معضل دستفروشان نیازمند برنامه ریزی جامع است بدین معنا که علاوه بر جلوگیری از اشتغال کاذب،فکری نیز باید برای فرصت‌های اشتغال دستفروشان کرد.

اشتغال کاذب نقش مثبتی در تولید ملی ندارد واین درحالی است که رفع معضل دستفروشان نیازمند برنامه ریزی جامع است
نماینده مردم تنکابن در مجلس تصریح کرد: وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی به دنبال دفاع از حق و حقوق افرادی است که داری فرصتهای اشتغال هستند ونمی تواند به نوعی تولید شغل کند واین امر نیز موجب می شود، شاهد ایجادفرصتهای اشتغال پایدار در کشور نباشیم ودر نتیجه آن مشخص است که زمانی که فرد شغلی را نداشته باشد به سمت شغلهای کاذب ودستفروشی حرکت می‌کند.

نباید اماربیکاری را از مردم پنهان کرد

وی ادامه داد: نباید اماربیکاری را از مردم پنهان کرد و باید با آمار را دقیق اعلام کرد که وضعیت بیکاری درکشور چگونه است زیرا به هیچ وجه ممکن دستفروشی تولید ملی را ارتقا نمی‌دهد.

بسیاری از مفاسد جامعه ریشه در ناکار آمدى دستگاه های تولید شغل دارد

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با بیان اینکه جمع آورى ضربتى دست فروشان هیچ پیامد مثبتى برای کشور در بر نخواهد داشت یادآورشد: بسیاری از مفاسد جامعه ریشه در ناکار امدى دستگاه های دارد که می بایست تولید شغل در کشور بکنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال جوانان، اشتغال زایی، مفاسد