اکبری عنوان کرد؛

آموزش های فنی وحرفه ای راهگشایی ساماندهی آینده شغلی کودکان کار

نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه مردم به کودکان کارکمک نقدی نکنند،گفت: آموزش های مهارتی به کودکان در اولویت قرار بگیرد.

خانه ملت ؛ علی اکبری درباره وضعیت کودکان کار درکشور،گفت:رفع معضل کودکان کار نیازمند نگاه کاربردی به ویژه در راستای فعالیت تشکیلات مددجوی از جمله سازمان بهزیستی است تابتوان با همکاری ارگانهای مربوطه،کودکان کار را به نحو اصولی ساماندهی کرد تا کودکان کار بتوانند آموزشهای مهارتی وفنی را به بهترین شکل ممکن فرا بگیرند تا به جای حضور در اشتغال کاذب با ورود به عرصه اشتغال پایدار به کشور خدمت کنند.

تضاد بکارگیری کودکان در اشتغال با مقرارت بین المللی

نمایند مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بکارگیری کودکان کار در حوزه اشتغال پایین تر از سن قانونی با مقرارت بین المللی در تضاد است تصریح کرد: تشکیلات مدد جویی در کشور کودکان را به سمت آموزشهای مهارتی سوق می دهد تا این افرادبتوانند فن ومهارت کارآمدی برای حضور موفق در بازار کارآینده کشور را کسب کنند.

آموزش‌های فنی وحرفه ای راهگشایی ساماندهی آینده شغلی کودکان کار

وی تصریح کرد: آموزش های فنی وحرفه‌ای می تواند راهگشایی ساماندهی آینده شغلی کودکان کار باشد زیرا می توان با این اوصاف کودکان را به نوعی برای آینده تربیت کرد تا کودکان کار با توجه به مهارتی که دارند بتوانند مستقلانه از مزایایی کار بهره ببرند.

ایجاد فضای کارمهارتی راهکاری اساسی برای خروج کودکان کار از اشتغال کاذب

وی ادامه داد: ایجاد فضای کار مهارتی را هکار اساسی برای خرو ج کودکان کار از حضور در اشتغال کاذب است واین در حالی است که کودکان کار نیازمند ساماندهی و حمایت هستند تا بتوان وضعیت این افراد را ساماندهی کرد.

مردم نباید به کودکان کارکمک‌های نقدی بکنند

عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس یادآورشد: برخی افراد حضور کودکان درکشور را مورد حمایت قرار می دهند واین در حالی است مرد نباید به کودکان کارکمکهای نقدی بکنند وتنها باید شهروندان کمکهای فرهنگی را به کودکان کاردر دستور کارقرار دهند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، دریافت وجه نقد، سازمان فنی و حرفه ای، مهارت ها، مهارت و خلاقیت