بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور48. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه های اجتماعی)

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی اعتبارات امور رفاه اجتماعی در یئودجه سال 98 کل کشور پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور48. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه‌های اجتماعی)» آورده است؛ امور رفاه اجتماعی متشکل از پنج فصل «امداد و نجات»، «بیمه‌های اجتماعی»، «حمایتی»، «توانبخشی» و «تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی» است. این بخش از امور ده‌گانه که در لایحه بودجه سال 1398، حدود 29/5 درصد از مجموع اعتبارات امور مذکور را به خود اختصاص داده است، شامل برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی است؛ از این میان، برنامه‌های مرتبط با بیمه‌های اجتماعی که موضوع گزارش حاضر است، تنها به فصل «بیمه‌های اجتماعی» محدود نبوده و بخش قابل توجهی از اعتبارات فصل «حمایتی» نیز به این موضوع اختصاص دارد. بنابراین در این گزارش جهت ارجاع به برنامه‌های مذکور (فارغ از اینکه در کدام فصل قرار دارند)، از عنوان «حوزه بیمه‌های اجتماعی» استفاده می‌شود. بر این اساس، کل اعتبارات حوزه بیمه‌های اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 (بدون در نظر گرفتن اعتبارات متفرقه) بیش از 79 درصد از اعتبارات امور رفاه اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید اعتبار امور ده‌گانه، در لایحه بودجه سال ۱۳۹8، حدود 3,843 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به قانون بودجه 1397، حدود 10 درصد رشد داشته است، ضمن آنکه در این لایحه، حدود ۱,۱۳۴ هزار میلیارد ریال (با احتساب درآمدهای اختصاصی) به امور رفاه اجتماعی اختصاص‌یافته که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹7 حدود 25/3 درصد رشد داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های ملجس نشان می‌دهد اعتبارات کل حوزه بیمه‌های اجتماعی (اعم از اعتبارات آن ذیل امور رفاه اجتماعی و اعتبارات متفرقه انتقال‌نیافته) در لایحه بودجه 1398 حدود 947 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه 1397، حدود 26/9 درصد رشد داشته است.

براساس این گزارش اعتبارات اصلی فصل بیمه‌های اجتماعی در لایحه مذکور، حدود ۳۴۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه 1397، رشدی حدود 17/3 درصد را نشان می‌دهد. این افزایش در حالی صورت‌گرفته که برخی از برنامه‌ها با کاهش شدید روبه‌رو بوده است. مرور این کاهش‌ها حاکی از یک سیاست خاص از سوی دولت است که می‌توان آن را بازتاب بند «ز» تبصره «17» لایحه (ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای) و سیاستِ کاهش بودجه‌های حمایتی در حوزه بیمه‌ای دانست. (62 درصد کاهشی اعتبار پوشش بیمه پایه سلامت مددجویان بهزیستی و حذف اعتبارات بیمه سلامت معتادان).

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان می‌کند که بخشی از اعتبارات حمایتی که به موضوع بیمه مرتبط است، یعنی کمک‌های دولت به بازنشستگان دولت و صندوق‌های کشوری و لشکری، مجموعاً حدود 556/2 هزار میلیارد ریال را شامل شده است که نسبت به قانون بودجه 1397 (با مبلغ 410/5 هزار میلیارد ریال) افزایشی بیش از 35 درصد را تجربه کرده است. برنامه دیگر مرتبط با این موضوع، برنامه هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت است که عموماً به پاداش بازنشستگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دارد. این برنامه در لایحه بودجه 1398 با کاهشی 81 درصدی مواجه شده است؛ علت این موضوع نیز احتمالاً به دلیل کاهش تعداد بازنشستگان مشمول این برنامه بوده است.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی