اکبری مطرح کرد؛

دانش تولید محصولات ارگانیک درسطوح بالا در کشور وجود دارد

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اکثریت تولیدات کشاورزی ما ارگانیک است،گفت: افزایش تولیدات ارگانیک نیازمند حمایت از شرکت های دانش بنیان و تغییر روش کاشت است.

 خانه ملت؛ علی اکبری  درباره وضعیت تولید محصولات ارگانیک درکشور،گفت: تولید محصولات ارگانیک در کشور نیازمند ساماندهی و بررسی‌های اصولی است زیرا با توجه به ظرفیت تولید محصولات ارگانیک می توان چرخه تولید محصولات کشاورزی را با برنامه ریزی اقتصادی به سمت تولید محصولات ارگانیک سوق داد.

دانش تولید محصولات ارگانیک درسطوح بالا در کشور وجود دارد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دانش تولید محصولات ارگانیک درکشور همسو با اراضی مناسب، مزیت کاربردی و مناسبی در تولید محصولات ارگانیک تلقی می شود.

میزان تولید محصولات غیر ارگانیک در کشور ناچیزاست

وی ادامه داد:میزان محصولات غیرارگانیک درتولید ات کشاورزی، بویژه در محصولات تراریخته بسیار ناچیز است.

قانون برنامه ششم توسعه بر تولید محصولات ارگانیک تاکید دارد

اکبری افزود: در قانون برنامه ششم توسعه به تولیدمحصولات ارگانیک توجه ویژه ای شده است و از همین رو با حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان به تولید محصولات ارگانیک می توان، مصرف در صنعت کشاورزی را به سمت تولیدات ارگانیک سوق داد.

وی ادامه داد: استفاده روش های نوین کاشت و حضور شرکت های دانش بنیان می تواند مشکلات کشاورزان را از منظر میزان کمیت تولید محصولات ارگانیک نیز مرتفع کند تا بتوان با تولید محصولات ارگانیک ، سرانه سلامت تغدیه را با رعایت شاخص اصولی تولید مرتفع کرد.

اکبری افزود:با توجه به شرایط اقلیمی وزیست محیطی کشور می بایست تولید محصولات ارگانیک را در اولویت برنامه های اقتصادی تولیدی کشور قرار داد زیرابطور حتم تولیدات ارگانیک نقش کاربردی در افزایش سرانه سلامت جامعه دارند.

افزایش تولیدات ارگانیک نیازمند حمایت از شرکتهای بنیان و تغییر روش کاشت

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اکثریت تولیدات کشاورزی ما ارگانیک است، ادامه داد: افزایش تولیدات ارگانیک نیازمند حمایت از شرکتهای بنیان و تغییر روش کاشت است.

تولیدات ارگانیک نقش کاربردی در افزایش سرانه سلامت جامعه دارند

عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس یادآورشد:با توجه به شرایط اقلیمی وزیست محیطی کشور تولید محصولات ارگانیک می بایست در اولویت برنامه های تولید قرار بگیرد زیرابطور حتم تولیدات ارگانیک نقش کاربردی در افزایش سرانه سلامت جامعه دارند. 

برچسب ها

اخبار برگزیده، ارگانیک، محصولات ارگانیک، کشت ارگانیک