در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

حوزه بندی اصلی و فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، حوزه های اصلی و فرعی در انتخابات مجلس شورای را در قالب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مشخص کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 3 طرح با 138 رأی موافق، 75 رأی موافق و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۷ مکرر(1) به قانون الحاق می شود:

ماده ۷ مکرر 1- حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هریک از استانها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های انتخابیه موجود واقع در آن استان موضوع قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 30 فروردین 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می شوند.

تبصره ۱- تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی تعیین گردیده است.

تبصره ۲- در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه های انتخابیه فرعی در دو استان همجوار واقع گردد، شهرستان با شهرستان هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارند، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب می شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیکترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می شوند.

تبصره ۳- حوزه انتخابیه اقلیت های دینی از حکم این ماده مستثنی می باشد./ 

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتخابات، صحن علنی