گلمرادی مطرح کرد ؛

نقش ایران در توسعه انرژی جهان

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: آمریکایی ها به صورت کلی چاره ای جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل صنعت انرژی و نفت ایران با عظمت ندارند؛ چرا که اگر نفت کشورمان نباشد، اقتصاد و صنعت جهانی آسیب می بیند.

خانه ملت؛ علی گلمرادی به تصمیم ترامپ مبنی بر تمدید نکردن معافیت های نفتی ایران اشاره کرد و گفت: ادعای آمریکایی ها در رابطه با به صفر رساندن فروش نفت ایران گستاخانه و غیرعملی است.

وجود ایران برای کمک به انرژی و صنعت جهان یک ضرورت است

وی افزود: امروزه در بحث انرژی و نیاز کشورهای مختلف دنیا به انرژی کاملا محسوس و ملموس است و از همه مهم تر وجود کشور ما برای کمک به انرژی و صنعت جهان یک ضرورت است.

اگر نفت ایران نباشد، اقتصاد و صنعت جهانی آسیب می بیند

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: آمریکایی ها به صورت کلی چاره ای جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل صنعت انرژی و نفت ایران با عظمت ندارند؛ چرا که اگر نفت کشورمان نباشد، اقتصاد و صنعت جهانی آسیب می بیند.

در مقابل این اقدام آمریکا برنامه هایی را در نظر داریم

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: ما حتما در راستای این اقدام اشتباه آمریکا راهبردها و برنامه های خاصی را داریم و امیدوار هستیم که بتوانیم نقشه های شوم آنها را خنثی کنیم.

نماینده مردم امیدیه،هندیجان و ماهشهر تاکید کرد: برنامه هایی را براساس هدف گذاری در رابطه با صادرات نفت که تامین بودجه کشوررا در راستای فروش نفت لحاظ کرده ایم بتوانیم به خوبی بهره گیری کنیم.

فشار و تحریم های آمریکا علیه کشورمان با شکست مواجه خواهد شد

وی گفت: شاید آمریکایی ها در مدت زمان کوتاهی با فشار بر پیکره نظام اقتصادی و صنعت بین المللی نسبت به فشار و تحریم ایران به نتایجی دست پیدا کنند اما در واقع این فشارها با شکست مواجه خواهند شد./
 

برچسب ها

آمریکا، اخبار برگزیده، اقتصاد نفتی، تحریم