در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

بی توجهی سازمان خصوصی سازی به نحوه واگذاری ها، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است

نمایندگان مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی سازی) را مکلف کرد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند، چرا که عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی شنبه ( 4 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده بند 5 ماده 6 با 185 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن این ماده واحده بدین شرح اصلاح شد:

بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های 2 و 3 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های 1، 4، 5 و 6 آن ابقا می شود و شماره تبصره های 1، 4 و 5 ابقا شده به ترتیب به شماره های 7، 8 و 9 اصلاح می شود.

در ادامه نمایندگان با اصلاح در قالب رفع ابهام جزء (د) با 160 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح کل بند (د) با 166 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن این بند بدین شرح اصلاح شد:

در جزء (د) بعد از عبارت "بقاع متبرکه" عبارت "در صورت عدم مغایرت با وقف نامه قانونی و شرعی خود" اضافه شد.

در ادامه وکلای ملت در اصلاح تبصره 1 با اصلاحات صورت گرفته با 180 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 1 اصلاح شده؛ با توجه به ابقای تبصره های 4 و 5 ، بند 5 ماده 6 قانون (اصلاحی مصوب 1/4/93) و اصلاح جزء (د) بخش اول ایراد ردیف 4 شورای نگهبان در مورد تبصره 1مرتفع شد و به منظور رفع بخش دوم ایراد ردیف 4 در مورد تبصره 1 بعد از عبارت "ثبت شرکت ها و پایگاه اطلاعاتی" عبارت"مرجع ثبت شرکت ها را فراهم آورد و صرفاً" جایگزین عبارت "خود را فراهم آورد و" شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاحات اعمال شده در تبصره 2 با 177 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 2 اصلاح شده؛ با اصلاح به عمل آمده در جزء (د) بخشی از ایراد ردیف 5 شورای نگهبان در مورد تبصره 2 مرتفع شد و به منظور رفع کامل ایراد مذکور در تبصره 2 بعد از عبارت "تخلف از اجرای این بند، با اعلام" عبارت "و تشخیص" و بعد از عبارت "حساب های بانکی اعضای" عبارت "متخلف" اضافه شد.

همچنین نمایندگان با اصلاح اعمال شده در تبصره 3 با 175 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در تبصره 3 اصلاح شده؛ بعد از عبارت "بنگاه های اقتصادی و موسسات متخلف" عبارت "از احکام این بند مشمول مجازات" جایگزین عبارت "احکام این بند در حکم" شد.

در ادامه نمایندگان با اصلاحات صورت گرفته در تبصره 6 با 177 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن این تبصره بدین شرح اصلاح شد: به منظور رفع ایراد ردیف 9 شورای نگهبان در مورد تبصره 6، این تبصره به عنوان ماده الحاقی به شرح زیر تنظیم می شود؛

ماده الحاقی: متن زیر به عنوان یک تبصره به بند (الف) ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/86 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود.

تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهملیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. عدم رعایت این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است./

پایان پیام

کلید

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش خصوصی، بخش خصوصی و تعاونی