ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس مشخص شد

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم، دوره دهم مجلس مشخص شد.

 خانه ملت؛ انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره دهم مجلس برگزار و ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشخص شد.

همچنین در این انتخابات فریدون حسنوند به عنوان رییس کمیسیون انرژی تعیین، همچنین امیری خامکانی و عدل هاشمی پور به‌عنوان نواب اول و دوم رییس تعیین شدند.

براساس این گزارش در این انتخابات عبدالحمید خدری و کوروش کرم پور به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انرژی انتخاب شدند، همچنین سکنیه الماسی به‌عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، انتخاب شد./