در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

شرایط و الزامات اخذ مجوز برای تاسیس نمایندگی توزیع کالا تعیین شد

نمایندگان مجلس در صحن علنی شرایط و الزامات اخذ مجوز برای تاسیس نمایندگی توزیع کالا را تعیین کردند.

 خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه( 10شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "لایحه تجارت" با فصل دهم این لایحه درخصوص "نمایندگی توزیع" شامل مواد 249 الی 273 موافقت کردند.

بنابراین گزارش در جریان این بررسی نمایندگان با ماده 249 این لایحه، با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲4۹ آمده است: نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمین‌کننده نامیده می‌شود در برابر شخص دیگر که توزیع‌کننده نامیده می شود تعهد می کند کالا یا کالاهایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن‌ها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.

همچنین نمایندگان با ماده 250 این لایحه، با 136 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲50 آمده است: قرارداد نمایندگی توزیع می‌تواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. درصورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامین‌کننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده "قرارداد نمایندگی توزیع مشترک" نامیده می شود.

در ادامه نمایندگان با ماده 251 لایحه مذکور؛ با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۵۱ لایحه مذکور آمده است: چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد، در قراردادهای توزیع بین‌المللی کشور محل اقامت توزیع‌کننده و در قراردادهای توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیع‌کننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.

براین اساس نمایندگان با ماده 252 لایحه مذکور؛ با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۲۵۲ این لایحه؛ مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.

همچنین نمایندگان ماده 253 این لایحه را با 139 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده253 آمده است: توزیع‌کننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام ویا حساب تأمین‌کننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص بر وکت توزیع‌کننده توافق شده باشد.

همچنین نمایندگان ماده 254 این لایحه را با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۵4 آمده است: اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیع‌کننده مشتریانی را به تأمین‌کننده معرفی کند تا نامستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیع‌کننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمی‌دهد.

همچنین نمایندگان ماده 255 این لایحه را با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۵۵ آمده است: درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمین‌کننده نمی‌تواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیع‌کننده تأمین کلا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات‌وارده به توزیع کننده خواهد بود. همچنین توزیع‌کننده نیز نمی‌تواند بدون اجازه کتبی تأمین‌کننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالاهای موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیع‌کننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالاهای دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا 30 روز پس از وقوع این امر، تأمین‌کننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.

تبصره - در صورتی که تأمین‌کننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کلا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیع‌کننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.

همچنین نمایندگان ماده 256 این لایحه را با 136 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 256 آمده است: چنانچه توزیع‌کننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی می‌کند، باید فهرست آن‌ها را تهیه و به تأمین‌کننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیع‌کننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع می‌کند، باید این امر را به اطلاع توزیع‌کننده برساند.

همچنین نمایندگان ماده 257 این لایحه را با 139 رأی موافق، یک رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۵۷ آمده است: چنانجه تأمین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه می‌کند، نماینده توزیع مکلف است تمای تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانجه تامین‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمی‌کند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.

نمایندگان در این نشست ماده 258 را با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲۵۸ آمده است: تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیع‌کننده است، مگر اینکه تأمین‌کننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیع‌کننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمین‌کننده ارسال کند.

لازم به ذکر است؛ نمایندگان ماده 259 لایحه مذکور را با 136 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

در ماده 259 آمده است: هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

همچنین نمایندگان ماده 260 لایحه مذکور را با 137 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 260 آمده است: تأمین‌کننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالاهای سفارش داده شده ازسوی توزیع‌کننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیع‌کننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمین‌کننده تلقی خواهد شد.

همچنین نمایندگان ماده 261 لایحه مذکور را با 136 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 261 آمده است: طرفین می‌توانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیش‌بینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند.

همچنین نمایندگان ماده 262 لایحه مذکور را با 134 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲6۲ آمده است: توزیع‌کننده می‌تواند توزیع‌کننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمین‌کننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیع‌کننده اصلی از سوی تامین‌کننده تعیین شده است درخصوص توزیع‌کنندگان فرخی و نمایندگان توزیع‌کننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیع‌کنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیع‌کننده اصلی خواهد بود. توزیع‌کننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

همچنین نمایندگان ماده 263 لایحه فوق را با 132 رأی موافق،4رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 263 آمده است: در مواردی که تأمین‌کننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعبه‌ای نداشته باشد، توزیع‌کننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.

همچنین نمایندگان ماده 264 لایحه فوق را با 131 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 264 آمده است: توزیع‌کننده در قیمت‌گذاری کالا بری فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمت‌گذاری و به نحوی باشد که موجب خدشه‌دار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیع‌کننده اصلی و فرعی و نمایندگان آن‌ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت‌های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامین‌کننده هستند.

همچنین نمایندگان ماده 265 لایحه فوق را با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 265 آمده است: هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیع‌کننده ممنوع است. توزیع‌کننده مکلف است تمامی درخواست هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت می‌کند به تامین‌کننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آن‌ها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.

همچنین نمایندگان ماده 266 لایحه مذکور را با 128 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲66 آمده است: توزیع‌کننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمین‌کننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضاه یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می شود. باوجود این، توزیع‌کننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز می‌تواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمین‌کننده نزد او موجود است به فروش رساند.

همچنین نمایندگان ماده 267 لایحه مذکور را با 126 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده۲67 آمده است: توزیع‌کننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمین‌کننده اطلاع دهد.

همچنین نمایندگان ماده 268 لایحه مذکور را با 132 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲68 آمده است: توزیع‌کننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمین‌کننده و لوازم یدکی آن را که برای نیازهای عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. ضرفین می توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.

در ادامه این نشست نمایندگان ماده 269 لایحه فوق را با 135 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲6۹ آمده است: طرفین مکلف هستند تمامی استاد، مدارک و اطلاعات لازم و مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای در اختیار یکدیگر قرار دهند.

براین اساس نمایندگان ماده 270 لایحه فوق را با 141 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲۷۰ آمده است: چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیع‌کننده نسبت به لیست قیمت کالاها ساکت باشد، توزیع‌کننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمین‌کننده به سایر توزیع‌کنندگان و برای کالاهایی با کیفیت مشابه اعطاء می کند.

همچنین نمایندگان ماده 271 این لایحه را با 147 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲۷۱ آمده است: با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیع‌کننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.

همچنین نمایندگان ماده 272 لایحه مذکور را با 131 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲۷۲ آمده است: پس از انقضاء با خاتمه قرار داد، تأمین‌کننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیع‌کننده را مرجوع کند و وجوه و با اسناد تجارتی دریافت شده بابت آنها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالاها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمین‌کننده به فروش می رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته‌بندی اولیه باشد. در هرحال توزیع‌کننده می‌تواند کالاهای باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمین‌کننده به استرداد کالاهای باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجارئی دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.

همچنین نمایندگان ماده 273 لایحه فوق را با 137 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده ۲۷۳ آمده است: هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه 3محکوم می شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، صحن علنی