در صحن علنی مجلس صورت گرفت ؛

ویژگی های چک معتبر در لایحه تجارت مشخص شد

ویژگی ها و خصوصیات چک معتبر از منظر قانونگذار براساس لایحه تجارت مشخص شد.

  خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه (5 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده 451 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:

1- قید کلمه چک؛

2- نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او؛

3- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود؛

4- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک؛

5- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود؛

6- تاریخ چک.

همچنین مواد 452 تا 456 نیز با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید؛

ماده 452 - هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (451) این قانون محقق می‌گردد. همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.

ماده453- صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (451) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.

ماده456- پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (223) تا (334) قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (23) قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. احکام قانونی این کتاب از تاریخ 1/1/1401لازم‌الاجراء می‌شود.

مواد 454 و 455 نیز جهت بررسی های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد./

پایان پیام

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصلاح قانون تجارت، تجارت، دسته چک، صحن علنی