خبر

مسیر شما: اخبار موارد مشمول "مرور زمان" قانون مجازات حبس تعزیری مشخص شد
موارد مشمول "مرور زمان" قانون مجازات حبس تعزیری مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس موارد مشمول "مرور زمان" در قانون مجازات حبس تعزیری را مشخص کردند.

 خانه ملت؛  در نشست علنی امروز (یکشنبه اول دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده 11 این طرح با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 11 این طرح؛ ماده (105) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده 105‌- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف‌- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده‌سال
اخبار 
ب‌- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت‌سال

پ‌- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج‌سال

ت‌- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای سه‌سال

ث‌- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دوسال

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 12 پرداختند و آن را با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 12 این طرح ماده(107) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای دوازده‌سال

ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌سال

پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت‌‌سال

ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج‌‌سال

ث- جرائم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای سه‌سال/

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر