مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

ارزیابی ارقام ردیفهای جدول تبصره (14) لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ردیف های منابع و مصارف تبصره (14) لایحه بودجه سال 1399 کل کشور پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی معاونت پژوهش‌های اقتصادی و معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور58. جدول تبصره (14) (ارزیابی ارقام ردیفها و نحوه انعکاس منابع و مصارف جدول تبصره (14) در بودجه عمومی)(ویرایش اول)» آورده است : بهصورت خلاصه در رابطه با بررسی ردیف‌های منابع و مصارف تبصره (14) لایحه بودجه سال 1399 میتوان به مواردی اشاره نمود که از جمله این موارد اینکه به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و تجربه دورههای قبلی افزایش قیمت و استفاده از سهمیهبندی بنزین فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه برای میزان مصرف داخلی بنزین در سال 1399 با بیشبرآوردی همراه است و با در نظر داشتن افزایش سهمیه‌های احتمالی به نظر می‌رسد که متوسط مصرف داخلی بنزین در سال 1399، حدود 92 میلیون لیتر در روز خواهد بود و متناظر با این فروض اعتبار پیشبینی شده برای صادرات فراورده، فروش داخلی و مالیات و عوارض مربوط به‌ آن باید اصلاح شود.

این گزارش می افزاید: در رابطه با ردیف 5 مصارف (اعتبارات در نظر گرفته شده برای بازپرداخت تعهدات طرح‌های موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اعتبار 80 هزار میلیارد ریال)، تصمیمگیری در مورد بازپرداخت تعهدات به هریک از طرح‌های گفته شده در ماده (12) کاملاً در اختیار نهاد تخصیصدهنده بوده و آزادی عمل این نهاد در تخصیص بودجه بسیار زیاد است لذا لازم است باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سنواتی، جزئیات بیشتری در مورد طرح‌های مصوب، درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های مذکور و بازپرداخت تعهدات مربوط به این اقدامات در بودجه منعکس گردد.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با ردیف 18 جدول تبصره (14) لایحه، معادل 128.760 میلیارد ریال بابت هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی اختصاص داده شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال 1398 بیش از 36 درصد رشد داشته است که تاکنون دلیل منطقی و قانع‌کننده‌ای از طرف شرکت ملی گاز و وزارت نفت بابت افزایش معنادار 36 درصدی هزینههای شرکت گاز ارائه نشده است. بنابراین پیشنهاد شده با فرض رشد 25 درصدی هزینه‌های شرکت گاز نسبت به قانون بودجه سال 1398 رقم مندرج در ردیف 18، با رقم 117.562 میلیارد ریال جایگزین ‌شود.

این گزارش همچنین به اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف 28 برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به برآورد‌های انجام شده، اشاره و اضافه کرده است: یارانه در نظر گرفته شده حدود 36 هزار میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز کمتر است که عدم تأمین اعتبار و انتقال این هزینه به نانوایی‌های آزادپز می‌تواند موجب افزایش نامتعارف قیمت نان در این بخش شود.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: با توجه به اینکه یکی از اهداف طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین، کاهش استفاده خانوار از خودروی شخصی و استفاده از حمل‌ونقل عمومی و درنهایت کاهش مصرف بنزین و به تبع آن کاهش آلودگی هواست می‌توان منابع حاصل از افزایش صادرات روزانه 4 میلیون لیتر بنزین (معادل 21.900 میلیارد ریال) را به توسعه حمل‌ونقل عمومی با اولویت کلان‌شهرها و خطوط ریلی شهرک‌های اقماری اختصاص داد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

برچسب ها

افزایش بودجه، اولویت های اجرایی سال اجرایی بودجه