مجوز تلفیق به دولت برای ساخت مسکن با استفاده از زمین های در اختیار

اعضای کمیسیون تلفیق به دولت اجازه دادند تا با استفاده از زمین های در اختیار در قالب خصوصی یا غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف را فراهم سازد.

 فارس؛ اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در جلسه امروز خود مصوب کردند که دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار در قالب خصوصی یا غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف را فراهم سازد.

و همچنین بر طبق این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام نماید.

اعضای تلفیق همچنین مصوب کردند که به منظور اجرایی نمودن مفاد این بند سایر دستگاه‌های اجرایی با کاهش قیمت تمام شده مسکن ذیربط از جمله وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان‌ تأمین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مرکزی موظفند در زمینه ارائه مجوزهای لازم تأمین مالی، تأمین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند.

برچسب ها

اخبار برگزیده