در صحن علنی مطرح شد ؛

قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی شود

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده عطف به ماسبق نمی شود، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

 خبرگزاری خانه ملت؛  نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 فروردین 1399) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فصل معافیت های لایحه مالیات بر ارزش افزوده با مواد 54 و 55 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 54؛ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

همچنین در ماده ۵۵ ذکر شده است که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می گردد

1- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و تبصره (1) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۳) ماده (41) این قانون)

2- بند «ب» ماده (6) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395

3- ماده (6۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4/12/1393

4- احکام ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام احکام مالی کشور مصوب 1/2/1394 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

5- مواد (۱۸) و (47) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب 12/

برچسب ها

اخبار برگزیده، اظهارنامه مالیاتی، درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی