مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی کرد؛

درباره جهش تولید: 3. تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «درباره جهش تولید: 3. تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها» آورده است؛ یکی از چالش های اساسی بنگاه ها و بخش تولید در کشور، تأمین مالی مناسب و آسان است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛به طور کلی تقاضای بنگاه ها به منابع مالی را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد، توسعه ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت و یا کیفیت) تولید اتفاق می افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می کند.

این گزارش می افزاید؛ مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه ها برای سرمایه در گردش نشان می دهد، تقاضای بنگاه های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه ها را تشدید کرده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد ازسوی دیگر عوامل مؤثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم ترین آن، ناترازی بانک ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال های اخیر است. در پایان گزارش راهکارهای پیشنهادی برای بهبود دسترسی بنگاه ها به تأمین سرمایه در گردش تبیین شده است.


متن کامل این گزارش و نتایج به دست آمده از آن را اینجا بخوانید.

برچسب ها

اخبار پژوهشی