خبر

مسیر شما: اخبار بررسی تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده و فضای مجازی در دستورکار نمایندگان
بررسی تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده و فضای مجازی در دستورکار نمایندگان

دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو مشخص شد.

  خبرگزاری خانه‌ملت؛ دستور کار صحن علنی هفته پیش رو مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 12 مرداد ماه الی چهارشنبه 15 مرداد ماه به شرح ذیل اعلام شد؛

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ( 54 )مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (ارجاع از جلسه علنی)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره( 1) قانون بودجه سال 1399کل کشور

گزارش کمیسیون فرهنگی: لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش وجوانان اعاده شده از شورای نگهبان

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در هیات نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت(موضوع بند ( 5) ماده( 1) قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت مصوب 20/6/1373

انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی(موضوع تبصره ماده( 7) اساسنامه موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی مصوب 8/10/1370

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند( 3) ماده( 1) قانون نحوه اجرای اصل( 175 ) قانون اساسی در بخش نظارت مصوب 1/7/1369

انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در کمیسیون احزاب موضوع بند ( 5) ماده ( 10) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 8/8/1359

انتخاب یک نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن موضوع تبصره ( 6) ماده ( 10 ) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور (موضوع جزء ( 8) بند “الف” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد (موضوع جزء ( 5) بند “ب” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی فناوری اطلاعات (موضوع جزء ( 1) بند “الف” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد ( موضوع ماده ( 74 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386)

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری (موضوع جزء ( 4) بند “الف” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر ( موضوع بند ( 8) ماده( 19 ) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/1/1394

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی فضایی (موضوع جزء ( 2) بند “الف” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار(موضوع جزء ( 3) بند “ب” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب سه نماینده از اعضاء کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی (موضوع جزء ( 3) بند“ب” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب یک نماینده از اعضاء کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع جزء ( 5) بند "الف" ماده ( 116 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن به عنوان عضو در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع تبصره ( 3) ماده ( 57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394

انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیونهای اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر در هیأت عالی گزینش ( موضوع بند( 4) ماده( 4) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374

انتخاب یک نفر از نمایندگان با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به عنوان ناظر در شورای فقهی (موضوع ماده ( 16 ) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 21/12/1395

انتخاب دو نماینده به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی (موضوع بند( 5) ماده( 39 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر شورای اقتصاد (جزء ( 2) بند «ب» ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393)

انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (موضوع بند ( 16 ) ماده (3) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب مورخ 22/2/1389

انتخاب سه نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل( 44 ) قانون اساسی (موضوع بند( 14 ) ماده( 41 ) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل( 44 ) قانون اساسی مصوب 8/11/1386

انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به عنوان عضو در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت (موضوع جزء (17 ) بند "ب" ماده 63 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیونهای برنامه، بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور (موضوع تبصره ( 3) ماده ( 38 ) قانون برنامه پنجم توسعه در اصلاح بند ( 12 ) ماده( 3) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه (موضوع جزء ( 1) بند “ب” ماده( 1) قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها مصوب 15/6/1393

انتخاب دو نماینده از اعضای کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری و کمیسیون اجتماعی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (موضوع بند ( 10 ) ماده ( 6) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ، حرفه ای و مهارتی مصوب 24/8/1396)

انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (موضوع جزء ( 12 ) بند “ب” ماده ( 7) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395)

همچنین بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده (در اجرای ماده (40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

بررسی تقاضای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون فضای مجازی (در اجرای ماده( 40 ) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)/

پایان پیام

نظر شما
مشخصات خبر