هفته آتی در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس صورت میگیرد ؛

بررسی اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس هفته آتی اصلاح برخی از قوانین مربوط به مجلس را مورد بررسی قرار می دهند.

 خبرگزاری خانه ملت؛  کارگروه منتخب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دوشنبه هفته آتی(17 شهریور ماه) جلسه ای برای بررسی طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد کرد.

این کمیسیون همچنین در روز سه شنبه(18 شهریورماه) رسیدگی به طرح اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین در دستور کار خواهد داشت.

کمیسیون آیین نامه بعد از این دستور به رسیدگی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین می پردازد.

همچنین بررسی نحوه ایفای وظیفه کمیسیون آئین نامه داخلی برای اجرای تبصره ماده ۷۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در دستور کار قرار دارد.

کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در روز چهارشنبه هفته آتی(19 شهریور ماه) نیز رسیدگی به طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین در دستور کار می گذارد.

به گزارش خانه ملت رسیدگی به طرح اصلاح مواد ۷۲ و ۸۰ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور طراح، کارشناسان مرکز پژوهش ها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و سایر مدعوین نیز آخرین موضوع مورد بررسی کمیسیون در هفته آتی خواهد بود./

پایان پیام

برچسب ها

آئین نامه داخلی، اخبار برگزیده