پاورپونت خلاصه گزارش «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری»

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز پیش از این گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» با موضوع ارائه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه دولت با لحاظ قیود سیاست گذار تدوین و منتشر کرده بود.

ای مجلس با معرفی ابزار در دسترس برای تامین کسری بودجه و با تقاطع قیود سیاستگذار و راهکارهای موجود برای مدیریت کسری بودجه، اقدامات پیشنهادی خود را در چهار دسته زیرطبقه‌بندی می‌کند.
• راهکارهای با زیرساخت قانونی تقریباً آماده، مورد توافق میان دولت و مجلس، با موانع سیاسی کم، هم‌راستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتاً قابل توجه،
• راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی‌نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه،
• راهکارهای شناخته شده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان مؤثر، دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ملاحظات اقتصادی
• راهکاری با موانع سیاسی نسبتاً کم، درآمد بالا، ولی مخاطره‌آمیز و غیرقابل تداوم،
این گزارش درنهایت پیشنهاد می‌کند، برای تأمین کسری، سیاستگذار اولاً به یک ابزار اکتفا نکرده و با تقسیم کسری به قطعات کوچکتر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه چندین ابزار را انتخاب کند و ثانیاً با توجه به ماتریس ذی‌نفعان ارائه شده و با دید بازتر نسبت به هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آتی اقدامات خود، از میان این ابزارها انتخاب کند.
در حال حاضر فایل خلاصه این گزارش در فرمت پاورپوینت بر روی سایت مرکز پژوهش ها بارگذاری شده است و دراینجا قابل مشاهده می‌باشد:
فایل PDF               فایل PowerPoint               اصل گزارش