خبر

مسیر شما: اخبار جلسه بررسی طرح جمعیت وتعالی خانواده باحضوردکترزاکانی
جلسه بررسی طرح جمعیت وتعالی خانواده باحضوردکترزاکانی

جلسه بررسی طرح جمعیت وتعالی خانواده باحضوردکترزاکانی، اعضای کمیسیونهای فرهنگی،اجتماعی،بهداشت ودرمان واعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارشنبه 7 آبانماه 99 برگزارگردید.

نظر شما