اصول و ضوابط حکومت باز در سطح محلی؛ پیشنهاداتی برای شوراها و شهرداری ها

مرکز پژوهش های مجلس در راستای اصول و ضوابط حکومت باز در سطح محلی پیشنهاداتی برای شوراها و شهرداریها ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «اصول و ضوابط حکومت باز در سطح محلی؛ پیشنهاداتی برای شوراها و شهرداری‌ها» آورده است؛ در سال های اخیر، اصطلاح حکومت باز به یکی از مفاهیم کلیدی در مباحث حکمرانی و مردم سالاری تبدیل شده است. استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب قرارگیری شهروندان و نهادهای اجتماعی در مرکز سیاستگذاری عمومی شده است. به عبارت دیگر برای نیل به حکمرانی مطلوب و کارآمد نیاز به همکاری میان حکومت، شهروندان، ذی نفعان و بازیگران عرصه اجتماعی است. ازاین رو حکومت دیگر تنها بازیگر فعال نیست، بلکه یک بازیگر در فرایند سیاست است که نقش و مسئولیت ویژه ای دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید به کارگیری اصول حکومت باز در سطح محلی به دلیل اندازه کوچک تر، تمرکز بر مسائل عینی و ارتباط بسیار نزدیک نهادها با مردم، فرصت بیشتری برای تبلور مردم سالاری مستقیم ایجاد می کند. استراتژی حکومت باز در سطح محلی می تواند برای گستره وسیعی از فعالیت ها ازجمله شفافیت درباره منابع انسانی، ساختارهای سازمانی، ثبت دارایی مسئولان، لابی گری، انعقاد قراردادها و پروژه ها، امور مالی، سیاست های مبارزه با فساد و تسهیل مشارکت عمومی در فرایند تصمیم گیری صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد مسئولان و مقامات درباره اقدامات و خدماتی که در راستای وظایف خود انجام می دهند علاوه بر نهادهای رسمی به شهروندان نیز پاسخگو باشند.

براساس این گزارش کره جنوبی یکی از کشورهای پیشگام در به کارگیری اصول حکومت باز در سطح محلی بوده است. شهر سئول با رهبری شهردار ونسون پارک (که از اکتبر 2011 به عنوان شهردار انتخاب شد) مشارکت شهروندان و گفتمان باز را در فرایندهای سیاستگذاری محلی به کار گرفت. در این دوران بر تغییر فرهنگ و رابطه بین حکومت و شهروندان تمرکز و برنامه های زیادی طراحی و اجرا شد که به طور ویژه تأکید بر «درگیر کردن»، «همکاری کردن با» و «قدرت بخشیدن به» شهروندان در فعالیت های تصمیم گیری تأکید داشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید در باسک نیز به کارگیری اصول حکومت باز این ویژگی خاص را دارد که می کوشد یک سیستم جامع را اجرایی سازد. مدل باسک فضاهای رابطه بین مقامات و شهروندان را بر سه اصل شفافیت، مشارکت و همکاری بنا می کند. ملموس ترین بُعد این پروژه یک پورتال است که از اطلاعات سازمانی، گفتگو و همکاری میان شهروندان و مسئولان دولتی جهت ارائه و بحث در مورد طرح های پیشنهادی در فرایندهای سیاستگذاری حمایت می کند.

بنابراین گزارش به کارگیری اصول حکومت باز برمبنای سه مؤلفه شفافیت اطلاعات، مشارکت عمومی و پاسخگویی با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران می تواند به عنوان راهکاری برای کارآمدسازی و تقویت اعتماد به نهاد شورا و شهرداری ایفای نقش کند. انتظار می رود درنتیجه چنین اقداماتی سیاست های کارآمدتری در نهاد شوراهای اسلامی وضع شود، اعتماد به مسئولان محلی افزایش یابد و حضور و مشارکت مردم در تدوین برنامه ها از طریق باز شدن چرخه سیاستی افزایش یابد. به طور کلی، فرض می شود کیفیت عملکرد شورا و شهرداری با بهره گیری از اصول حکومت باز ارتقا و با همراهی مردم و کسب اعتماد عمومی، مشروعیت و مقبولیت نهاد مدیریت شهری افزایش یابد.

براساس شاخص‌های حکومت باز در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین اقداماتی که توسط نهادهای محلی در ایران باید در نظر گرفته شود شامل تدوین و ارزیابی بودجه شوراهای اسلامی شهر برمبنای رویکرد مشارکتی از طریق انتشار اسناد اصلی و مطالعات پشتیبان بودجه، ایجاد بودجه شهروندی، مشارکت شهروندان در تعریف اولویت ها و پیش بینی سازوکاری برای نظارت بر فرایند اجرای بودجه، حاکم شدن پاسخگویی مدیران درباره اقدامات خود در زمینه ارائه و تدارک خدمات به شهروندان، پیش‌بینی سازوکاری برای مشارکت مردم در مراحل مختلف سیاستگذاری نظیر تعیین دستور کار، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اقدامات مشخص و متعددی در حوزه منابع انسانی و اداری برای مبارزه با فساد و حاکم شدن شفافیت بر امور شورا و شهرداری، برای اینکه کنترل نهادهای نظارتی بر فعالیت شهری افزایش یابد ، ثبت اموال و دارایی آنها و بستگان درجه اول اعضای شورا، رؤسا و مدیران شهرداری‌ها پیش از آغاز به کار، است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. 

برچسب ها

اخبار پژوهشی